ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΜΟΠ

Το KMOP - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την Αθήνα, με 45 χρόνια εμπειρίας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική ένταξη και την έρευνα πολιτικής. Επικεντρώνεται στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των ανθρώπων, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και στην υποστήριξη της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μια ποικιλία καινοτόμων εργαλείων, προγραμμάτων και πολιτικών. Παράλληλα με την άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η εμπειρογνωμοσύνη του KMOP αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων με αντίκτυπο στους τομείς της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της απασχόλησης, της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής οικονομίας. Το KMOP διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εκτεταμένες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των νέων και την προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ένταξης. Επιπλέον, ο οργανισμός παρέχει ατομικές και ομαδικές υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής από την ίδρυσή του, τόσο μέσω ειδικών Κέντρων Κοινωνικής Εξυπηρέτησης σε μη προνομιούχες περιοχές της Ελλάδας όσο και μέσω καινοτόμων εθνικών και διακρατικών έργων και προγραμμάτων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΚΜΟΠ.

CARDET

Το CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, ερευνητικός και αναπτυξιακός οργανισμός με έδρα την Κύπρο. Αποτελεί ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην ευρωμεσογειακή περιοχή, με παγκόσμια τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα που αφορούν την ανάπτυξη της ανάπτυξης ικανοτήτων και του σχεδιασμού στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την υποστήριξη των νέων, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον γραμματισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

KMOP Policy Center

Το KMOP Policy Centrer είναι ένα ερευνητικό ινστιτούτο-δεξαμενή σκέψης που διεξάγει έρευνα και προάσπιση θεμάτων όπως η ηθική, η καινοτομία και η διακυβέρνηση. Ιδρύθηκε το 2020 στις Βρυξέλλες του Βελγίου. Το ινστιτούτο προωθεί τις κοινωνικές επιστήμες με έμφαση στην κοινωνική προστασία και ένταξη, τις κοινές αξίες, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, της προστασίας της νεολαίας και του πλούτου της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Οι υπάρχουσες θεωρίες φαίνονται όλο και περισσότερο αποκομμένες από τα πραγματικά προβλήματα και τις παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Χρειάζονται νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και πρακτικές για να δοθούν ηθικές και αποτελεσματικές απαντήσεις στα σύγχρονα ζητήματα και νέες διαδρομές και πρακτικές διακυβέρνησης. Σκοπός του KMOP Policy Centrer είναι να συμβάλει στο δημόσιο διάλογο καθώς και στη διαμόρφωση ηθικών και καινοτόμων απαντήσεων σε όλες τις διαφορετικές σφαίρες και επίπεδα της χάραξης και διακυβέρνησης δημόσιας, εταιρικής και ιδιωτικής πολιτικής, μέσω πρωτοβουλιών που συνεπάγονται τόσο ακαδημαϊκές όσο και πρακτικές συνεισφορές.

AMAZING YOUTH

Η Amazing Youth είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2020 με κύριο μέλημα την παροχή δραστηριοτήτων και κοινωνικοποίησης για τη νεολαία. Παρά τις διαφορές των νέων, οι νέοι είναι το μέλλον του κόσμου και κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω. Η Amazing Youth θέλει να ενδυναμώσει τους νέους να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία για να βελτιώσουν τη ζωή τους και να αντιμετωπίσουν τα θέματα που τους απασχολούν. Η απασχόληση, το περιβάλλον, η εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ψηφιακή επανάσταση είναι μερικά από τα κύρια θέματα στα οποία επικεντρώνεται η Amazing Youth. Μέσω του υψηλού ακτιβισμού του προσωπικού της στο παρελθόν έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο με νέους και φοιτητές ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, οι οποίοι ενδυναμώνουν και αφήνουν τη φωνή τους να ακουστεί ενιαία και να εκπροσωπηθεί στην κοινωνία. Οι στόχοι του σωματείου: Να προωθήσει τις αξίες της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης μεταξύ των νέων· Να ενισχύσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που απαιτούνται για την πλήρη αποδοχή, υποστήριξη και προώθηση της διαφορετικότητας στην κοινωνία· Να εμπλέξει άτομα με λιγότερες ευκαιρίες σε διεθνή προγράμματα· Να υποστηρίξει και να προωθήσει τοπικές πρωτοβουλίες· Να υποστηρίξει και να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων και την εθελοντική εργασία προς όφελος των κοινοτήτων· Να συνεργαστεί και να καταπολεμήσει τον ρατσισμό, τις διακρίσεις και τη διαφθορά.

SUDWIND

Η Südwind εργάζεται στον τομέα της αναπτυξιακής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης για πάνω από 40 χρόνια. Με έδρα τη Βιέννη και έξι περιφερειακά γραφεία (με περίπου 50 άτομα προσωπικό συνολικά), απευθύνεται σε τοπικούς φορείς σε όλη την Αυστρία. Η Südwind έχει γίνει ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης για την παγκόσμια υπηκοότητα, των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για παγκόσμια και αναπτυξιακά ζητήματα, καθώς και για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης - σε εθνικό επίπεδο, με ισχυρό ρόλο δικτύωσης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργανισμών που εργάζονται στον τομέα αυτό. Η Südwind εργάζεται κυρίως σε τρεις μονάδες: Την εκπαίδευση, τα μέσα ενημέρωσης και την καμπάνια. Η Südwind λειτουργεί έξι περιφερειακά Κέντρα Πόρων Παγκόσμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Αυστρία και διοργανώνει σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς και πολλαπλασιαστές (π.χ. επικεφαλής ομάδων νέων, κοινωνικούς λειτουργούς), καθώς και για φορείς λήψης αποφάσεων σχετικά με τη GCE, τα παγκόσμια ζητήματα και τους ΣΒΑ και υποστηρίζει άμεσα τα σχολεία στην εφαρμογή προγραμμάτων Παγκόσμιας Εκπαίδευσης. Η Südwind αναπτύσσει επίσης εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Υπηκοότητα (συμπεριλαμβανομένου διαδικτυακού υλικού, έντυπου υλικού, διαδραστικού υλικού εργαστηρίων, εκθέσεων, παιχνιδιών και εφαρμογών εκτός σύνδεσης).

CESIE

Το CESIE είναι ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών και Πρωτοβουλιών με έδρα το Παλέρμο της Σικελίας. Ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένο από το έργο και τις θεωρίες του κοινωνιολόγου, ακτιβιστή και εκπαιδευτικού Danilo Dolci (1924-1997). Το CESIE συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων, των κοινωνιών των πολιτών και των θεσμικών οργάνων μέσω της υλοποίησης σχεδίων σε διάφορους θεματικούς τομείς, προς την κατεύθυνση της προώθησης της ανάπτυξης και της εξέλιξης, εκτιμώντας πάντα την ποικιλομορφία με σεβασμό στην ηθική και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Αποστολή του είναι η προώθηση της ανάπτυξης μέσω καινοτόμων και συμμετοχικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Ως ευρωπαϊκό κέντρο μελετών και πρωτοβουλιών, ο οργανισμός είναι αφιερωμένος στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, ώστε να αυξήσει και να βελτιώσει τις διαδικασίες καινοτομίας με προσανατολισμό στο μέλλον στον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό τομέα, πιστεύοντας στη διατομεακή συνεργασία οργανισμών που συνεργάζονται σε ετερογενείς τομείς και τομείς.

FIP

Η Future In Perspective είναι μια ιδιωτική εταιρεία που εδρεύει στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας και ειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της παραγωγής μέσων ενημέρωσης, του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης και αξιολόγησης επιχειρήσεων. Μέσω των εργασιών μας σε εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, έχουμε εμπλακεί και υποστηρίξει τοπικές ομάδες νέων, κοινότητες μεταναστών, ηλικιωμένους και άτομα που απουσίαζαν από την εκπαίδευση, ώστε να επανασυνδεθούν με τους παρόχους υπηρεσιών και τις κύριες προσφορές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Διαθέτουμε τεχνογνωσία στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες αγορές, όπως ο δημιουργικός, ο πολιτιστικός και ο πράσινος τομέας, για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπλέον, έχουμε συνεργαστεί με νέους και ενήλικες για την υλοποίηση μιας σειράς διαφορετικών προγραμμάτων στους τομείς της παραγωγής μέσων ενημέρωσης και της διαχείρισης σταδιοδρομίας - υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά δημιουργικών ατόμων να οικοδομήσουν και να διατηρήσουν επιτυχημένη σταδιοδρομία στον τομέα. Η Future In Perspective είναι μια σύγχρονη επιχείρηση που είναι δομημένη έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα επιχειρηματική πραγματικότητα. Λειτουργεί σε ένα οικοσύστημα που περιλαμβάνει δυναμικές συνεργασίες και συμμαχίες. Διαθέτουμε ένα βασικό προσωπικό 12 εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων σε συμπληρωματικούς κλάδους που περιλαμβάνουν τη διαχείριση έργων, την παραγωγή και τον σχεδιασμό μέσων ενημέρωσης, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ηλεκτρονική μάθηση, την ανάπτυξη νέων και την έρευνα και τη γενική διοίκηση. Η βασική μας ομάδα συμπληρώνεται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων μερικής απασχόλησης από την Ιρλανδία και την Ευρώπη.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, παρακαλούμε στείλτε email

info@stars4sd.eu