ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), το 40% των νέων δείχνουν ενδιαφέρον για την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, μόνο το 4,1% των απασχολούμενων νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτοαπασχολούμενοι το 2016 – το οποίο είναι το ένα τρίτο του ποσοστού όλων των ενηλίκων.

Οι νέοι επιχειρηματίες και όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια επιχείρηση αντιμετωπίζουν μια σειρά από εμπόδια, όπως η έλλειψη επίγνωσης των δυνατοτήτων επιχειρηματικότητας, η περιορισμένη εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο καλλιέργειας επιχειρηματικών στάσεων και δεξιοτήτων και η έλλειψη προηγούμενων γνώσεων σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και διατήρησης μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής επίδοσης.

Οι αγνοούμενοι επιχειρηματίες 2017 Πολιτικές για την επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς © OECD/European Union 2017

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Stars4SD αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τη σημασία, τους στόχους και τους σκοπούς των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για τους νέους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις, καθώς και με την παροχή επιχειρηματικής καθοδήγησης σε πέντε στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: Δηλαδή την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους νέους επιχειρηματίες, ισότητα των φύλων, αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων και υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή.

Παρέχοντας εκπαιδευτικό υλικό, ανάπτυξη μεθοδολογίας και καθοδήγησης για τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για την επίτευξη των ΣΒΑ και τη δημιουργία ενός δικτύου, ενός συστήματος απονομής βραβείων και μιας διαδικασίας αξιολόγησης από ομοτίμους,

Το Stars4SD θα παρέχει την απαραίτητη, αλλά ελλιπή κατάρτιση σε νέους επιχειρηματίες και θα τους δώσει κίνητρα για την επίτευξη των ΣΒΑ.

Τι θα επιτύχει το Stars4SD;Ποιοι θα συμμετέχουν;

Επικοινωνια

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, παρακαλούμε στείλτε email

info@stars4sd.eu